ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May, 2012

Kỳ BK060

Posted by thuanhoa on 25/05/2012

Thân tặng quý độc giả chưyện vui về sự uyển chuyển (hay rắc rối ?) của tiếng Việt:

Rõ ràng rất rắc rối !

Chỉ có 5 chữ mà có đến 33 cách viết. Cách nào cũng có nghĩa trong trường hợp nào đó !

Gặp nó sao không hỏi
Gặp nó hỏi sao không
Gặp nó không hỏi sao
Gặp nó hỏi không sao
Gặp sao không hỏi nó
Gặp sao nó không hỏi
Gặp không hỏi  nó sao
Gặp hỏi nó khômg sao
Hỏi nó sao không gặp
Hỏi nó sao gặp không
Hỏi nó không gặp sao
Hỏi sao nó không gặp
Hỏi sao nó gặp không
Hỏi sao không gặp nó
Hỏi không gặp nó sao
Hỏi gặp nó sao không
Hỏi gặp nó không sao
Nó không hỏi sao gặp
Nó không gặp sao hỏi
Nó hỏi sao không gặp
Nó hỏi không gặp sao
Nó gặp sao không hỏi
Sao gặp nó không hỏi
Sao gặp nó hỏi không
Sao gặp không hỏi nó
Sao không gặp nó hỏi
Sao nó gặp không hỏi
Sao hỏi nó gặp không
Không gặp nó sao hỏi
Không gặp hỏi nó sao
Không gặp sao hỏi nó
Không gặp sao nó hỏi
Không hỏi nó sao gặp

_______________

Bài mới: Kỳ BK060 – Bài DVSN060 – Phiếm CP060

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN060” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời độc giả giải khung Sudoku BSU060; khung Ô Chữ OC060 và các bài Toán Vui BTV060a, BTV060b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ “DVSN060” kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU059, Ô chữ BOC059, Toán vui BTV059a, BTV059b của kỳ trước BK059 trong DVSN060

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Chơi Lô tô ‘xích tem’ !” trong mục “Các Tài liệu mới nhất”.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu “OCD044”, trong mục “Ô Chữ Việt Nam có dấu”.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu “OCD043” của kỳ trước trong “OCD044”.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục “SU – Sudoku Quy luật”.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 18 “GU018” trong tiểu mục “GU – Sudoku Thực tập”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới “Việt Nam là xứ tự do nhất thế giới !” trong mục “Chuyện Vui Buồn”.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới “Lạm bàn về Trí thức và nguỵ Trí thức” – của Mạc Phương Đình, trong mục “Bài Nên Đọc”.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục “TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU” ở cuối “Mục Lục“.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: