ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for May 17th, 2013

Kỳ BK100

Posted by thuanhoa on 17/05/2013


Mời bạn cùng Thuận Hoà suy nghĩ về “Thế nước và lòng dân”

(Trich từ bài cùng tên của Huỳnh Ngọc Tuấn)

image001Chu Vũ vương sai người đi quan sát động tĩnh của triều đình vua Trụ.
Người quan sát trở về bảo: “Triều đình nhà Thương đã loạn rồi.”
Vũ vương hỏi: “Loạn đến mức nào?”
Người quan sát đáp: “Người tốt thì không thấy mà người xấu thì đầy đường.”
Vũ vương nói: “Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến.”
Người quan sát đi sang nước Thương, ít lâu sau về bảo: “Thương triều càng loạn.”
Vũ vương hỏi: “Loạn đến mức nào ?”
Người quan sát đáp: “Những người hiền đức đều phải bỏ trốn.”
Vũ vương nói: “Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến.”
Người quan sát quay lại nước Thương một lần nữa. Ít lâu về bảo rằng: “Thương triều loạn lớn rồi.”
Vũ vương hỏi: “Loạn đến mức nào?”
Người quan sát đáp: “Dân chúng oán ghét thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng.”
Vũ vương vỗ tay cười nói:  “Đã đến lúc rồi đó.”

Chu Vũ vương tìm đến ông Lã thái công bàn mưu phạt Trụ. Lã thái công bàn:

“Tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẻ rúng, người hiền trốn chạy thì kỷ cương bắt đầu tan vỡ,
dân oán mà không dám oán than là chính trị hà khắc đã quá mức, ta đem binh mà đánh sẽ thắng lớn.”

Chu vũ vương điểm trên ba ngàn tinh binh tiến đánh nhà Thương, thế như chẻ tre, vài ngày bắt giết được Trụ vương, tiêu diệt nhà Thương.


Bài mới: Kỳ BK100 – Bài DVSN100 – Phiếm CP100


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN100”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU100, Ô Chữ BOC100 và các bài Toán Vui BTV100a, BTV100b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN100 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU099, Ô chữ BOC099, Toán vui BTV099a, BTV099b của kỳ trước BK099 trong DVSN100 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Nghịch lý của tiệm hớt tóc”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD083”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD082”, trong OCD083.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 54: “Bài GU054”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Đất nước những năm thật buồn”, của Nguyễn Khoa Điềm, Lê Duy Phương và Trần Mạnh Hảo, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Mười điều tâm nguyện” , của Sri Gurudr, Phượng thực hiện, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về
sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: