ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP177 – Giải trí với que diêm (1)Để thay đổi không khí, bài viết kỳ nầy xin trình bày vài bài toán giải trí với que diêm. Độc giả nên bỏ chút thời giờ tìm lời giải trước khi nhìn vào kết quả ở cuối bài. Vì giới hạn, bài viết nầy chỉ trình bày 4 bài toán mà thôi.

Bài toán 1:

image002

Hình 1 bên đây cho thấy 4 hình vuông xếp từ 15 que diêm.
Di chuyển 2 que diêm thế nào để có 6 hình vuông.

Bài toán 2:

image004
Hình 2 bên cạnh cho thấy một quả banh nằm trong một cái thùng xếp từ 4 que diêm.
Di chuyển 2 que diêm sao cho quả banh nằm ngoài cái thùng.

Bài toán 3:

image006
Hình 3 cho thấy 6 tam giác nhỏ chồng chất lên mhau xếp từ 18 que diêm.
Di chuyển 5 que diêm thế nào để chỉ còn có 5 tam giác.

 Bài toán 4:

image008
Hình 4 cho thấy một hệ thức sai bằng số La mã (6 ≡ 1) xếp bởi 7 que diêm.
Di chuyển chỉ 1 que diêm làm sao để hệ thức trở thành đúng.

Lời giải cho 4 bài toán:

image010

 

Thuận Hoà
Sydney, 2015

 
%d bloggers like this: