ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP218 – Phép nhân đặc biệt (a + x)(b + y) = ab

76

Nếu hỏi bạn phép nhân “(a + x)(b + y) = ab” đúng hay sai? Bạn sẽ trả lời ngay là sai. Đúng vậy.
Nhưng nếu hỏi bạn (7 + 3/7)(4 – 3/13) = 7 x 4 = 28 có đúng không? Bạn sẽ khó trả lời là sai!. Thật vậy, khai triển hệ thức trên, bạn được:

(7 + 3/7) (4 – 3/13) = 7×4 – 7×3/13 + 4×3/7 – (3/7)(3/13) = 28 – 21/13 + 12/7 – 9/91
= 28 – (147 – 156 + 9)/91 = 28

Bạn cũng có thể có kết quả trên bằng cách sau đậy:

(7 + 3/7) (4 – 3/13) = (52/7) (49/13) = 28

Vài thí dụ khác:

(7 + 1/2) (5 – 1/3)     =  7 x 5     =  35
(6 + 1/4) (5 – 1/5)     =  6 x 5     =  30
(31 + 1/2) (21 – 1/3)  =  31 x 21 =  651

Điều kiện để (a + m/n) (b – p/q) = ab    (1)

Khai triển vế thứ nhất của (1)

(a + m/n) (b – p/q) = ab – ap/q + bm/n – mp/nq

Điều kiện để hệ thức (1) nghiệm đúng là:

ap/q – bm/n + mp/nq = 0

= > apn – bmq + mp = 0
= > (an + m)p = bmq
= > p/q = bm / (an + m) = b / [(an/m) + 1]               (2)

Nếu thừa số thứ nhất là (a + m/n) thì hệ thức (2) có thể giúp xác định thừa số thứ hai
(b – p/q) với b là 1 số nguyên bất kỳ.

Thí dụ 1:    Thừa số thứ nhất:

(a + m/n) = (5 + 1/2)

= >   a = 5, m/n = 1/2

Với thừa số thứ hai, chọn b = 7:

= > Thừa số thứ hai: (7 – p/q)

Với    p/q = b / [(an/m) + 1] = 7 / (5 x 2 + 1) = 7 / 11

= > Thừa số thứ hai: (b – p/q) = (7 – 7/11)

Tích số (a + m/n) (b – p/q) = (5 + 1/2) (7 – 7/11) = 35 = 5 x 7

Thí dụ 2:   Thừa số thứ nhất:

(a + m/n) = (15 + 3/8)

= >   a = 15, m/n = 3/8

Với thừa số thứ hai, chọn b = 52

Theo (2):    p/q = b / (an/m + 1) = 52 / (15 x 8/3 + 1) = 52/41

= > Thừa số thứ hai:   (b – p/q) = (52 – 52/41)

Tích số (15 + 3/8) (52 – 52/41) = 780 = 15 x 52

Trường hợp tương tự:

Với 3 thừa số:

(2 + 2/13) (6 + 1/4)(5 – 19/35) = 2 x 6 x 5 = 60

Thật vậy: (2 + 2/13) (6 + 1/4)(5 – 19/35) = (28/13) (25/4) (156/35) = 60

Với 4 thừa số:   ghép 2 tích số 2 thừa số:

(7 + 3/7) (4 – 3/13) = 7 x 4 = 28 và (6 + 1/4) (5 – 1/5) = 6 x 5 = 30

= >  (7 + 3/7) (4 – 3/13) (6 + 1/4) (5 – 1/5) = 7 x 4 x 6 x 5 = 840

 

Thuận Hoà
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: