ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP232 – Trận đấu võ ngày maiAn, Bá và Cư là 3 võ sĩ trẻ. Hai trong 3 người sẽ đấu võ với nhau ngày mai. Có người khách hỏi ai trong 3 võ sĩ không tham dự trận đấu ngày mai. Một bác lớn tuổi vui tính không trả lời trực tiếp cho người hỏi mà chỉ cho biết các chi tiết như sau:

(1) Người thấp hơn giữa An và Bá là người lớn tuổi hơn trong 2 nguời sẽ đấu võ.

(2) Người trẻ hơn giữa Bá và Cư là người thấp hơn trong 2 người sẽ đấu võ.

(3) Người cao hơn giữa An và Cư là người nhỏ tuổi hơn trong 2 người sẽ đấu võ.

Không biết 3 chi tiết trên có giúp cho người hỏi biết được võ sĩ không tham dự trận đấu ngày mai là ai không? Mời quý độc giả giúp hộ.

*    *    *

Điều kiện (1):    Người thấp hơn giữa An và Bá là người lớn tuổi hơn trong 2 nguời sẽ đấu võ.

Nếu An và Bá sẽ đấu võ ngày mai
An thấp hơn Bá => An lớn tuổi hơn Bá
Bá thấp hơn An => Bá lớn tuổi hơn An

Nếu An và Cư sẽ đấu võ ngày mai
An thấp hơn Bá => An lớn tuổi hơn Cư   (1.a)
Bá thấp hơn An => Không xảy ra

Nếu Bá và Cư sẽ đấu võ ngày mai
An thấp hơn Bá => Không xảy ra
Bá thấp hơn An => Bá lớn tuổi hơn Cư    (1.b)

Theo (1.a) và (1.b) thì Cư là võ sĩ trẻ nhất.    (1.c)

Điều kiện (2): Người trẻ hơn giữa Bá và Cư là người thấp hơn trong 2 người sẽ đấu võ.

Theo (1.c), Cư là võ sĩ trẻ hơn Bá.

Nếu Bá và Cư sẽ đấu võ ngày mai
Cư trẻ hơn Bá => Cư thấp hơn Bá       (2.a)

Nếu Bá và An sẽ đấu võ ngày mai
Cư trẻ hơn Bá => Không xảy ra
Nếu An và Cư sẽ đấu võ ngày mai
Cư trẻ hơn Bá => Cư thấp hơn An      (2.b)

Theo (2.a) và (2.b) thì Cư là võ sĩ thấp nhất.      (2.c)

Điều kiện (3):  Người cao hơn giữa An và Cư là người nhỏ tuổi hơn trong 2 người sẽ đấu võ.

Theo (2.c), An là võ sĩ cao hơn Cư.

Nếu An và Cư sẽ đấu võ ngày mai
An cao hơn Cư => An nhỏ tuổi hơn Cư => Không xảy ra theo (1.c)

Nếu An và Bá sẽ đấu võ ngày mai
An cao hơn Cư => An nhỏ tuổi hơn Bá (3.a)

Nếu Bá và Cư sẽ đấu võ ngày mai
An cao hơn Cư => Không xảy ra

Theo điều kiện (3) thì chỉ có trận đấu giữa An và Bá là được chấp nhận ngày mai, theo (3.a)

Tóm lại, võ sĩ không thượng đài ngày mai là Cư.

 

Câu hỏi phụ:

Người lớn tuổi nhất, người cao nhất trong 3 võ sĩ An, Bá và Cư là ai?

Đáp:   Cư trẻ tuổi nhất theo (1c)
An nhỏ tuổi hơn Bá theo (3.a)
=> Bá là người lớn tuổi nhất trong 3 võ sĩ An, Bá, Cư. (4.a)

Theo điều kiện (1) với trận đấu võ giữa An và Bá, và Bá lớn tuổi hơn An theo (4a)
=> Bá thấp hơn An
Theo (2,c), Cư là võ sĩ thấp nhất
=> An là người cao nhất trong 3 võ sĩ An, Bá, Cư (4b)

 

Thuận Hoà
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: