ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP240 – Tìm căn số bậc 5Đây là một trò chơi tính nhẩm căn số bậc 5 của một lũy thừa bậc 5 của 1 số nhỏ hơn 100.

Bạn bảo khách nghĩ một số nhỏ hơn 100. Dùng máy tính để tính lũy thừa bậc 5 của số đó rồi cho bạn biết kết quả.

Chú thích: Tính lũy thừa bậc 5 của một số N:

Cách 1: Nhân N 5 lần => N x N x N x N x N
Cách 2: Tính bình phương của N rồi nhân kết quả với N 3 lần   => N2 x N x N x N  =   N5
Cách 3: Bấm số N, bấm dấu xy, bấm số 5, bấm dấu “ = ”  => N xy5  =   N5

Thí dụ:  145 => 142 x 14 x 14 x 14 = 537824
365 = > 36xy5 = 60466176

Bạn nhận kết quả, tức là lũy thừa 5 của một số nhỏ hơn 100. Bạn phải nhanh chóng cho khách biết căn số bậc 5 của số đó. Để đạt được mục đích đó, có 2 bước bạn phải trải qua là:

Bước thứ nhất:  Học thuộc lũy thừa bậc 5 của các con số từ 0 đến 9 trong

image002

 

Nhận xét rằng con số cuối cùng của lũy thừa bậc 5 của một số là chính số đó.

Bước thứ hai: Xác định căn số bậc 5 của kết quả mà khách đã cho biết

a) Số cuối cùng của kết quả là số cuối cùng của căn số
b) Nếu kết quả chỉ có 5 con số thì căn số nhỏ hơn 10 và cho bởi Bảng 1
c) Nếu kết quả có nhiều hơn 5 con số, bỏ 5 con số cuối cùng trong kết quả, các con số còn lại hợp thành 1 số có nhiều nhất là 5 con số.
d) Số còn lại nầy sẽ giúp xác định được con số hàng chục của căn số bằng cách so sánh nó với các số ở cột thứ hai trong Bảng 1.

Nếu số còn lại nầy ở giữa 2 số trong bảng 1 thì số cuối cùng của số nhỏ hơn chính là con số hàng chục của căn số.

Thí dụ 1:    Khách cho biết kết quả: 59049

Kết quả chỉ có 5 con số => Căn số cho bởi Bảng 1
=> Căn số bậc 5 của 59049  là   9

Thí dụ 2: Khách cho biết kết quả: 14348907

Số cuối cùng của căn số là 7
Kết quả có nhiều hơn 5 con số, bỏ 5 con số cuối cùng, còn lại số 143
So sánh 143 với các số trong cột thứ hai của Bảng 1: 32 < 143 < 243 Số cuối cùng của số nhỏ hơn 32 là 2 => 2 chính là con số hàng chục
(hay số đầu) của căn số.
=> Căn số bậc 5 của 14348907 là 27

Một số thí dụ khác:

image004

Thuận Hòa
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: