ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP254 – Bài toán Ô số lôgic (7)image002

Hướng dẩn:


NGANG (N)

N1 là số nguyên tố lớn nhất có 2 con số
N3 = D2 – 18
N5 gồm 5 con số liên tiếp giảm dần
N8 gồm các con số chẳn tăng dần
N10 là số nhỏ nhất chia đúng cho 2. 3. 7, 9 và 43

DỌC (D)

D1 là số lớn nhất chia đúng cho 11
D3 có tích số các con số bằng 240
D4 là 1 bội số của N3
D6 là bình phương của 1 số trong khoảng 50 tới 60
D9 là tổng số của 9 con số nguyên đầu tiên

Lời giải Ô SỐ Lôgic (7)


image004


N1 là số nguyên tố lớn nhất có 2 con số => N1 = 97

D9 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 => D9 = 45

N8 gồm những con số chẳn tăng dần => N8 = 2468

D6 là bình phương của 1 số trong khoảng 50 – 60 và có sốhàng chục bằng 6
=> D6 = 3364 = 582

N5 gồm 5 con số liên tiếp giảm dần => N5 = 54321
=> D2 = 74

N3 = D2 – 18 = 74 – 18 => N3 = 56

D4 là 1 bội số của N3 = 56 và có số đầu là 6
Vì 56×11= 616 => D4 = 616

D1 = a5b2 chia đúng cho 11 khi (a+b) = (5+2) hay (a+b) – (5+2) = 11
D1 lớn nhất khi a = 9, b = 9 => D1 = 9592 = 872 x 11

N10 là số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 3, 7, 9 và 43 => N10 = 2x7x9x43
=> N10 = 5418

D3 = 5 x 2 x a x 8 x 1 = 80a = 240 => a = 3 => D3 = 52381

Thuận Hòa
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: