ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP261 – Bài toán Ô số lôgic (8)

Hướng dẩn:


Chú thích: Các con số đều khác 0

NGANG (N)

N1 và D9 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 90 và N1 < D9.
N3 và D4 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số bằng 138.
N5 gồm 5 số nguyên liên tiếp.
N7 là số nhỏ nhất chia đúng cho 4 và 3
N10 chia đúng cho 11


DỌC (D)

D1 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8
D2 là 1 số lập phương có 3 con số
D3 có các con số có tích số bằng 48
D6 là bình phương lớn nhất của 1 số ở trong khoảng 50 – 60

Lời giải Ô SỐ Lôgic (8)

N1 và D9 là 2 số nguyên tồ liên tiếp có tổng số 90 và D1 < D9
90/2 = 45, 45 – 2 = 43, 45 + 2 = 47 => N1 = 43, D9 = 47

N3 và D4 là 2 số nguyên tồ liên tiếp có tổng số 138
138/2 = 69, 69 – 2 = 67, 69 + 2 = 71 => N3 = 67, D4 = 71

N5 gồm 5 số nguyên liên tiếp => N5 = 54321

D2 là số lập phương có 3 con số và có số hàng chực là 4  => D2 = 343 = 73

D6 là bình phương lớn nhất của 1 số trong khoảng 50 – 60
=> D6 = 3481 = 592

N7 = a34b là số nhỏ nhất chia đúng cho 4 và 3
N7 chia đúng cho 4 => 4b = 44 hay 4b = 48. N7 nhỏ nhất => 4b = 44
N7 chia đúng cho 3 => a + 3 + 4 + 4 = a + 11. N7 nhỏ nhất khi a = 1
=> N7 = 1344

D3 = 634c có 6 x 2 x 4 x c = 48 => c = 1 => D3 = 6241

D1 = 451ef chia đúng cho 8 khi 1ef chia đúng cho 8
D1 nhỏ nhất => e = 1, f = 2 => 1ef = 112 chia đúng cho 8 => D1 = 45112

N10 = 2z1 chia đúng cho 11 khi z = 3 => D10 = 231.

Thuận Hòa
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: