ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP268 – Bài toán Ô số lôgic (9)

 

Ô số lôgic (9)

Hướng dẩn:

Ngang

N1 là số lớn nhất chia đúng cho 9.

N5 chia đúng cho 7.

N6 chia đúng cho 97.

N8 là lập phương lớn nhất có 4 con số.

N10 là bình phương của 1 số ở trong khoảng từ 50 đến 60.

Dọc

D1 là lập phương lớn nhất có 3 con số.

D2 là số lớn nhất chia đúng cho 8.

D4 có các con số lẻ liên tiếp.

Lời giải Ô SỐ Lôgic (9)(Chú thích: a, b, … chỉ các con số tạm thời)

D1 là lập phương lớn nhất có 3 con số => D1 = 729 = 93

N8 là lập phương lớn nhất có 4 con số.
213 = 9261, 223 = 10648 => N8 = 9261

N6 có 3 con số, chia đúng cho 97 và bắt đầu bằng 9 => N6 = 970

D4 có các số lẻ liên tiếp và tận cùng bằng 1 => D4 = 7531

D2 là số lớn nhất chia đúng cho 8 => D2 =9902a
D2 chia đúng cho 8 khi 02a chia đúng cho 8 => a = 4
=> D2 = 99024 = 8 x 12378

N10 là bình phương của 1 số ở trong khoảng 50 – 60 và có
số hàng chục bằng 4 => N10 = 3249 = 572

N5 = 9b5 chia đúng cho 7 khi b = 4 => N5 = 945 = 7 x 135

N1 = 7a9b7 là số lớn nhất khi a = 9 => N1 = 799b7 chia đúng cho 9 khi
7 + 9 + 9 + b + 7 = 32 + b chia đúng cho 9 => b = 4 => N1 = 79947 = 9 x 8883

 

Thuận Hòa
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: