ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP276 – Bài toán Ô số lôgic (10)

Hướng dẩn:


NGANG:

N1= N5 / 90
N5 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8
N7 = N5 / 2
N8 và D8 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 144
N10 là bình phương nhỏ nhất có 4 con số

DỌC:

D2 là số nhỏ nhất chia đúng cho 9
D4 = N5 / 10
D6 là bình phương của 1 số ở trong khoảng 90 … 100

Lời giải Ô số Lôgic (10)

(Chú thích: a, b, c, … chỉ các con số tạm thời)

N10 là bình phương nhỏ nhất có 4 con số.
Vì 312 = 961 và 322 = 1024 => N10 = 1024 = 312

N8 và D8 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 144.
144 / 2 = 72 => 72 -1 = 71, 72 + 1 = 73
71 và 73 là 2 số nguyên tố => D8 = 71, N8 = 73

D6 là bình phương của 1 số trong khoảng 90 … 100 và tận cùng
bằng 4 => D6 = 8464 = 922

D2 = abc30 nhỏ nhất chia đúng cho 9.
D2 nhỏ nhất => a = 1 (a không thể bằng 0), b = 0 => D2 = 10c30
D2 chia đúng cho 9 khi 1 + c + 3 = 9 => c = 5 => D2 = 10530

N5 = a0b8c là số nhỏ nhất chia đúng cho 8.
N5 nhỏ nhất => a = 1, b = 0 => N5 = 1008c
N5 chia đúng cho 8 khi số 08c chia đúng cho 8 => c = 0 hay c = 8
Vì N5 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8 nên c = 0 => N5 = 10080

N1 = N5 / 90 = 10080 / 90 => N1 = 112

N7 = N5 / 2 = 10080 / 2 => N7 = 5040

D4 = N5 / 10 = 10080 / 10 => D4 = 1008

Thuận Hòa
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: