ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG Thực tập


CỜ TOÁN HỌC THỰC TẬP

          MCG040 – Game 40 MathChess

MCG039 – Game 39 MatchChess  

MCG036 – Game 36 MathChess

MCG035- Game 35 MathChess – 1 Addition, 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Digits: 0 … 9
MCG033 – Game 33 MathChess – Op: 2 Powers, 2 Roots, Dg: 0 … 9
MCG032 – Game 32 MathChess – Op: 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, Dg: 0 … 9
MCG031 – Game 31 MathChess – Op: 1 Subtraction, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Dg: 0 … 9
MCG030 – Game 30 MathChess – Op: 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Dg: 0 … 9
MCG029 – Game 29 MathChess – Op: 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Dg: 0 … 9
MCG028 – Game 28 MathChess – Op: 1 Multiplication, 1 Division, 1 Power, 1 Root, Dg: 0 … 9
MCG027 – Game 27 MathChess – Op: 1 Addition, 1 Subtraction, 1 Multiplication, 1 Division, Dg: 0 … 9
MCG026 – Game 26 MathChess – Op: 4 Roots, Dg: 0 … 9
MCG025 – Game 25 MathChessOp: 4 Powers, Dg: 0 … 9
MCG024 – Game 24 MathChess – Op: 4 Divisions, Dg: 0 … 9
MCG023 – Game 23 MathChess – Op: 4 Multiplications, Dg: 0 … 9
MCG022 – Game 22 MathChess – Op: 4 Subtractions, Dg: 0 … 9
MCG021 – Game 21 MathChess – Op: 4 Additions, Dg: 0 … 9
MCG020 – Game 20 MathChess
MCG019 – Game 19 MathChess
MCG018 – Game 18 MathChess
MCG017 – Game 17 MathChess
MCG016 – Game 16 MathChess
MCG015 – Game 15 MathChess
MCG014 – Game 13 MathChess
MCG013 – Game 13 MathChess
MCG012 – Game 12 MathChess
MCG011 – Game 11 MathChess
MCG010 – Game 10 MathChess
MCG009 – Game 9 MathChess
MCG008 – Game 8 MathChess
MCG007 – Game 7 MathChess
MCG006 – Game 6 MathChess
MCG005 – Game 5 MathChess
MCG004 – Game 4 MathChess
MCG003 – Game 3 MathChess
MCG002 – Game 2 MathChess
MCG001 – Game 1 MathChess

 
%d bloggers like this: