ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG001 – Game 1 MathChess


Game 1 MathChess

Chess pieces: 2 Additions, 7 Digits (1 … 7). Blue side goes first.


B: Blue 1 at A9 removes Red 3 at G9 (Digit Pair)
R: Red Addition at D6 moves to D5 and removes Blue 3 at G5 and Blue 7 at B5
      (7 and 3+4 = 7 are two equal Partial Values of the Red Addition)
B: Blue Addition at F6 moves to F7 and removes Red 6 at B7
R: Red 7 at E4 moves to E3 and removes Blue 5 at A3 and Blue 2 at H3
      (5+7 = 12 and 2 are two Partial Values partially equal of the Red Addition at F3)
B: Blue Addition at C4 moves to E4 and removes Red 5 at E2, Red 7 at E3 and
      Red 2 at E8
R: Red 4 at H5 removes Blue 6 at H7
B: Blue Addition at F7 removes Red 4 at H7
R: Red Addition at F3 moves to F9
B: Blue Addition at H7 moves to G7
R: Red Addition at F9 removes Blue 1 at G9
B: Blue Addition at G7 removes Red 1 at G2

Game terminates and the winner is the Blue Side

image002

 

 
%d bloggers like this: