ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG002 – Game 2 MathChess


Game 2 MathChess

Chess Pieces: 2 Additions + 1 Subtraction, Digit 1 … 7, Bhue side goes first.

 

B: Blue Subtraction at B4 removes Red Addition at B2
R: Red 3 at B9 removes Blue Addition at F9 (Digit Pair)
B: Blue 1 at A7 removes Red 6 at I7 (Digit Pair)
R: Red 7 at D1 removes Blue 6 at G1
B: Blue Addition at C6 removes Red 4 at C9
R: Red Subtraction at H4 moves to G4 and removes Blue 2 at G3 and Blue 5 at G7
B: Blue 7 at H8 moves to G8 and removes Red 7 at G1 and Red Subtraction at G4
R: Red 1 at H6 removes Blue 3 at E6
B: Blue Addition at C9 removes Red 3 at F9
R: Red Addition at D8 removes Blue 7 at G8
B: Blue Addition at F9 removes Red 5 at F5
R: Red Addition at G8 moves to G2
B: Blue Addition at F5 moves to F4
R: Red Addition at G2 moves to I2
B: Blue Addition at F4 removes Red 2 at D4
R: Red Addition at I2 removes Blue 1 at I7
B: Blue Subtraction at B2 moves to E2
R: Red Addition at I7 moves to I2
B: Blue Subtraction at E2 removes Red 1 at E6


Game terminates and the winner is the Blue Side


image002

 

 
%d bloggers like this: