ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG004 – Game 4 MathChess


Game 4 MathChess

Chess Pieces: 2 Subtractions, 8 Digits (1 … 8), Blue side goes first.B: Blue 3 at C8 removes Red Subtraction at C2

R: Red 2 at B5 removes Blue Subtraction at G5
B: Blue Subtraction at G8 removes Red 2 at G5
R: Red Subtraction at F4 moves to F3 and removes Blue 5 at A3 and Blue 8 at D3
B: Blue Subtraction at G5 removes Red 6 at E5
R: Red 8 at I4 removes Blue 7 at B4
B: Blue 3 at C2 removes Red 5 at G2
R: Red 4 at H7 moves to H4
B: Blue 3 at G2 moves to F2
R: Red 4 at H4 moves to E4 and removes Blue 4 at E7 and Blue Subtraction at E5

Game terminates and the winner is the Red Side


image002

 

 
%d bloggers like this: