ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG005 – Game 5 MathChessGame 5 MathChess

Chess Pieces: 2 Multiplications, 8 Digits (1 … 8), Blue goes first

 

B: Blue 5 at A7 jumps over its partner Blue 1 at A4 and removes    Red 1 at A3
R: Red Multiplication at C3 moves to C4 and removes Blue 1 at A4 and Blue 3 at E4
     (1 and 3×7=21 are two equal Partial Values of the Red Multiplication at C4)
B: Blue Multiplication at C6 moves to D6 and removes Red 8 at D9
R: Red 5 at G1 jumps over its partner Red 3 at G5 and removes Blue 7 at G7
B: Blue 2 at I6 moves to E6 and removes Red 2 at E9 and Red Multiplication at E7.
R: Red 7 at I4 moves to D4
B: Blue 6 at F8 moves to D8 and removes Red 7 at E6 and Blue Multiplication at D6
R: Red 3 at G5 moves to G6
B: Blue Multiplication at F3 moves to F7
R: Red 6 at C8 moves to C5 and removes Blue 2 at E6 and Blue Multiplication at D6
B: Blue Multiplication at F7 removes Red 5 at G7
R: Red 3 at G6 moves to I6
B: Blue 6 at D2 moves to D4
R: Red 4 at I8 removes Blue 6 at D8
B: Blue 4 at H2 moves to H4 and removes Red Multiplication at G4.

Game terminates and the winner is the Blue Side

 

image002

 
%d bloggers like this: