ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG015- Game 15 MathChess


Game 15 MathChess

Chess Pieces: 2 Additions, 1 Subtraction, Digits (0 … 9), Blue goes first.

B:    Blue 8 at A1 moves to A2 and removes Red Addition at G2, Red 8 at I2 and Red 0 at C2.
       (8+0 = 8 and 8 are two equal Partial Values of the Red Addition at G2)
R:    Red 5 at A4 jumps over Red 6 at A6 and removes Blue 6 at A7 (Digit Pair), then
       continues to removes Blue Addition at F7 and Blue 5 at I7.
       (Red 5 at A7 and Blue 5 at I7 are two equal Partial Values of the Blue Addition at F7)
B:    Blue Subtraction at H6 moves to F6 and removes Red 7 at F8 and Red 1 at F3.
       ((1+10)-4 = 7 and 7 are two equal Partial Values of the Blue Subtraction at F6)
R:    Red Addition at D8 moves to D9 and removes Blue 3 at B9 and Blue 0 at E9.
       (3 and 0+3 = 3 are two equal Partial Values of the Red Addition at D9)
B:    Blue Addition at D3 moves to D4 and removes Red 9 at C4 and Red 2 at A4.
       (9 and 7+2 = 9 are two eual Partial Values of the Blue Addition at D4)
R:    Red Addition at D9 jumps over Red Subtraction at D6 and removes Blue 9 at D5. (Operator Pair)
B:    Blue 8 at A2 moves to I2.
R:    Red Addition at D5 moves to B5.
B:    Blue Addition at D4 removes Red Subtraction at D6.
R:    Red Addition at B5 removes Blue 1 at B6.
B:    Blue Subtraction at F6 jumps over Blue Addition at D6 and removes Red
       Addition at B6. (Operator Pair)

All Red Operators were removed.
Game terminates and the Blue Side wins the game.


image002

 

 
%d bloggers like this: