ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG023- Game 23 MathChess


Game 23 MathChess

Chess Pieces: 4 Multiplications, Digits (0 … 9), Blue goes first.

 


B:  Blue 8 at B6 moves to B7 and removes Red 8 at A7, Red 6 at F7 and

      Red Multiplication at D7.
     (8×8=64 and 6×4=24 are two equal Partial Values of the Red Multiplication at D7)
R:  Red 7 at A5 moves to A3 and removes Blue 3 at F3, Blue 9 at I3 and
     Blue Multiplication at E3.
     (7 and 3×9=27 are two equal Partial Values of the Blue Multiplication at E3)
B:  Blue 0 at G2 jumps over its partner Blue 1 at D2 to remove Red Multiplication
     at B2. (Blue 0 and Blue 1 is a Digit Pair).
R:  Red 5 at D6 moves to D8 and removes Blue Multiplication at B8.
     (0 and 2×5=10 are two equal Partial Values of the Blue Multiplication at B8)
B:  Blue Multiplication at D5 removes Red 5 at D8.
R:  Red 0 at A8 jumps over its partner Red 2 at C8 to remove Blue Multiplication
     at D8. (Red 0 and Red 2 is a Digit Pair)
B:  Blue 8 at B7 moves to D7.
R:  Red 2 at C8 jumps over its partner Red 0 at D6 to remove Blue Multiplication at F8.
(Red 2 and Red 0 is a Digit Pair)


Game terminates. All Blue Operators were removed.
              The Red side wins the game.

image002

 
%d bloggers like this: