ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

MCG026- Game 26 MathChess


Game 26 MathChess

Chess Pieces: 4 Roots, Digits (0 … 9), Blue goes first.
Notations: sr: square rot, cr: cube root


B:   Blue 7 at A2 moves to A5 and removes Red 9 at F5, and Red Root at B5.
      (cr(20+7)=3 and sr(9)=3 are two equal Partial Values of the Red Root at B5)
R:   Red5 at D2 moves to C2 and removes Blue 5 at C5 and Blue Root at C3.
      (sr(20+5)=5 and sr(20+5)=5 are two equal Partial Values of the Blue Root at C3)
B:   Blue 0 at A8 moves to A7 and removes Red 0 at E7 and Red Root at C7.
      (sr(Blue 0)=0 and sr(Red 0)=0 are two equal Partial Values of the Red Root at C7)
R:   Red 6 at A9 moves to A8 and removes Blue 4 at F8 and Blue Root at D8.
      (sr(10+6)=4 and cr(60+4)=4 are two equal Partial Values of the Blue Root at D8)
B:   Blue 2 at H1 moves to H4 and removes Red 4 at E4 and Red Root at G4.
       (sr(60+4)=8 and cr(510+2)=8 are two equal Partial Values of the Red Root at G4)
R:   Red 2 at C1 removes Blue 1 at C9 (Digit Pair)
B:   Blue 9 at A1 moves to A3 and removes Red Root at E3.
      (sr(40+9)=7 and cr(340+3)=7 are two equal Partial Values of the Red Root at E3)

Game terminates. All Red Operators were removed.
                The Blue side wins the game.


image002

 
%d bloggers like this: