ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL006


Bài Ô SỐ Lôgic OSL006


Ngang:        N1 là bội số lớn nhất của 199
                     N3 là tổng số các chữ số tứ 1 đến 9
                     N5 là một số chính phương
                     N6 là căn số bậc 2 của N5

Dọc:            D1 và D7 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 186
                    D2 có tích số các chữ số bằng 80
                    D4 là một số lập phương


 

 
%d bloggers like this: