ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL007


Bài Ô SỐ Lôgic OSL007


Ngang:         N1 và D2 là 2 số có tổng số bằng 17 và hiệu số bằng 5
                     N4 chia đúng cho N7
                     N7 là diện tích của một hình vuông có chu vi 28 cm
                     N8 chia đúng cho N1

Dọc:              D3 có 3 con số lẻ liên tiếp tăng dần
                     D4 là số lớn nhất chia đúng cho N7
                     D5 là 1 số lập phương
                     D6 bằng tổng số các chữ số của N7 
%d bloggers like this: