ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL008


Bài Ô SỐ Lôgic OSL008

image002

Ngang:         Số Mersenne thứ n có dạng 2n – 1.
                     N5 là số Mersenne thứ 5.
                     N2 và D2 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 84 và N2 > D2
                     N3 chia đúng cho N5
                     N7 = N3 + D4 + D2 + D6

Dọc:             D1 là bội số của D6
                    D4 chia đúng cho 11
                    D6 là 1 số nguyên tố ở giữa N5 và D2

Lời giải Ô Số Lôgic OSL007

image004

 

 
%d bloggers like this: