ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL011


Bài Ô SỐ Lôgic OSL011


NGANG:

N1 có 4 số lẻ liên tiếp giảm dần
N4 = 6 D3
N5 chia đúng cho 11
N7 = [(N1 + 20) / 9] + 20

DỌC:

D1 là lập phương của 1 chữ số
D2 = 5 D1 + 100

Lời giải Ô Số Lôgic OSL010


 

 
%d bloggers like this: