ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL012


Bài Ô SỐ Lôgic OSL012NGANG:

N1 chia đúng cho 11
N4 là một bội số của 13
N6 và D7 là 2 số nguyên tố có tổng số bằng 80
N8 là số lớn nhất nhỏ hơn 5000 và chia đúng cho 4

DỌC:

D1 = số ngày trong D5 tuần lễ
D3 chia đúng cho 11
D5 = Số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 3, 4, 7 và 9

Lời giải Ô Số Lôgic OSL011


 

 
%d bloggers like this: