ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL021


Bài Ô SỐ Lôgic OSL021
NGANG:

N1 là số nguyên tố lớn nhất thích hợp.
N3 = D2 – 18
N5 gồm các chữ số liên tiếp giảm dần.
N8 gồm các chữ số chẳn tăng dần.
N10 là số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 3, 7, 9 và 43.

DỌC:

D1 là số lớn nhất chia đúng cho 11.
D3 có tích số các chữ số bằng 240.
D4 là 1 bội số của N3.
D6 là bình phương của 1 số trong khoảng 50 tới 60
D9 là tổng số của 9 chữ số nguyên đầu tiên

Lời giải Ô Số Lôgic OSL020 
%d bloggers like this: