ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL025


Bài Ô SỐ Lôgic OSL025


NGANG:

N1 và N9 là 2 số có tổng số 26 và tích số 165.
Số Mersenne thứ n là số có dạng 2n – 1.
N3 là số Mersenne thứ 5.
N5 có 4 số chẳn liên tiếp.
N7 là số nhỏ nhất chia đúng cho 9.
N10 chia đúng cho 8.

DỌC:

D2 là số lớn nhất chia dúng cho 8.
D3 là số lớn nhất chia đúng cho 11.
D4 là 1 bình phương có số cuối cùng là 5.
D7 là 1 bình phương lớn nhất thích hợp.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL024


 
%d bloggers like this: