ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL027


Bài Ô SỐ Lôgic OSL027
NGANG:

N1 và D4 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 36.
N4 là số bình phương lớn nhất thích hợp.
      (Số Fermat là số có dạng 22n+ 1  , n=0,1,2,3,4, …
       thí dụ n = 2 => 24 + 1= 16+1= 17).
N5 là số Fermat ứng với n = 3.
N9 có 5 chữ số liên tiếp.

DỌC:

D1 là số nhỏ nhất chia đúng cho N2.
D2 = N1.
D3 là số nhỏ nhất chia đúng cho 9.
D6 là 1 số lập phương.
D8 + N8 = 30.

 

Lời giải Ô Số Lôgic OSL026


 
%d bloggers like this: