ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL029


Bài Ô SỐ Lôgic OSL029NGANG:

N1 là ước số lớn nhất của 63, không kể 63.
N3 và D8 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 162.
Nếu viết N5= abcde thì abc = 6 x de.
N7 chia đúng cho 11
N9 = tổng số các ước số của 74, kể cả 1 và 74.
N10 gồm các chữ số liên tiếp giảm dần.

DỌC:

D1 = N1
D2 là một số chính phương.
Nếu viết D3 = abcde thí abc là một tam thừa lớn nhất.
D4 là bình phương lớn nhất của một số thích hợp.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL028

  
%d bloggers like this: