ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Điều kiện chia đúng1) Một số chia đúng cho 3 khi tổng số các chữ số của số đó chia đúng cho 3.
Thí dụ: 876 chia đúng cho 3 vì 8+7+6 = 21 chia đúng cho 3.

2) Một số chia đúng cho 9 khi tổng số các chữ số của số đó chia đúng cho 9.
Số chia đúng ch9 cũng chia đúng cho 3.
Thí dụ: 876 chia đúng cho 3 nhưng không chia đúng cho 9 vì 8+7+6 = 21 không chia đúng cho 9.
8757 chia đúng cho 9 vì 8+7+5+7 = 27 chi đúng cho 9.

3) Một số chia đúng cho 4 khi số hợp bởi hai chữ số cuối cùng của số đó chia đúng cho 4.
Số chia đúng cho 4 cũng chia đúng cho 2. Số chia đúng cho 2 chưa chắc chia đúng cho 4.
Thí dụ: Các số 912, 876, 724 đều chi đúng cho 4 vì 12,76 và 24 chia đúng cho 4.
Các số 714, 878, 526 chia đúng cho 2 nhưng không chia đúng cho 4.
Số lớn nhất có 3 chữ số và chia đúng cho 4 là 996.
Số nhỏ nhất có 3 chữ số và chia đúng cho 4 là 104.

4) Một số chia đúng cho 5 khi có chữ số tận cùng là 0 hay 5.

5) Một số chia đúng cho 8 khi số hợp bởi 3 chữ số cuối cùng của số đó chia đúng cho 8.
Số chia đúng cho 8 cũng chia đúng cho 2 và 4.
Thí dụ: Hai số 32416 và 75696 chia đúng cho 8 vì số 416 và 696 chia đúng cho 8.
Số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 bằng 5x7x8x9 = 2520
Số lớn nhất có 4 chữ số và chia đúng cho 8 là 9992.
Số nhỏ nhất có 4 chữ số và chia đúng cho 8 là 1008.

6) Một số chia đúng cho 11 khi tổng số các chữ số ở hàng lẻ (từ phải sang trái) và tổng số các chữ số ở hàng chẳn bằng nhau hay có hiệu số chia đúng cho 11.
Thí dụ: 5786 chia đúng cho 11 vì 6+7 = 8+5.
14597 chia đúng cho 11 vì 7+5+1 = 9+4.
82709 chia đúng cho 11 vì (9+7+8)-(0+2)= 22 chia đúng cho 11.
Số lớn nhất có 4 chữ số chia đúng cho 4 và 11 là 9988.

 

 
%d bloggers like this: