ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ước số của các số từ 19 đến 100


SỐ VÀ TỔNG SỐ CÁC ƯỚC SỐ CỦA CÁC SỐ TỪ 19 ĐẾN 100

 

CHÚ THÍCH

1) Ước số của một số gồm cả 1 và chính số đó
2) Divisor: Ước số
Number of Divisors: Số các Ước số,  Sum of Divisors: Tổng số các Ước số
3) Thí dụ: Number: 46 => Divisors: 1 2 23 46, Number of Divisors = 4, Sum of Divisors = 1 + 2 + 23 + 46 = 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
%d bloggers like this: