ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM006 – Số tam giác và số vuông


TVM006 – Số tam giác và số vuông

Nếu bạn có 3, 6 hay 10 quả banh nhỏ đều nhau, bạn có thể xếp các quả banh đó đầy những tam giác đều có cạnh là 2, 3 hay 4 quả banh. Các số 3, 6, 10, … gọi là số tam giác. Các số nầy cho bởi công thức n (n+1) / 2 với n là số banh trên mỗi cạnh.
Nếu bạn có 4, 9 hay 16 quả banh nhỏ đều nhau, bạn có thể xếp các quả banh đó đầy những hình vuông có cạnh là 2, 3 hay 4 quả banh. Các số 4, 9, 16, … gọi là số vuông. Các số nầy cho bởi công n2 với n là số banh trên mỗi cạnh.
Tìm một số vừa là số tam giác vừa là số vuông.

Số tam giác

Số banh: n => Số tam giác = ½ n(n+1) = 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, …

Số vuông: Số chính phương = 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, …

Lời giải TVM005 (1)


 
%d bloggers like this: