ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM007 – Câu trả lời cứu mạng


Câu trả lời cứu mạng

Một tội nhân bị xử tử hình. Nhận thấy tội nhân là một người thông minh, văn võ song toàn, nên nhà vua thương tình, cho tội nhân một đặc ân. Nhà vua cho phép tội nhân được phát biểu một lời nhận định về bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong vương quốc. Nếu nhận định đó sai, tội nhân sẽ bị treo cổ. Nếu nhận định đó đúng, tội nhân sẽ bị trấn nước. Hỏi vậy: tội nhân phải phát biểu như thế nào để có thể làm cho vua lúng túng không quyết định được và sau cùng tha chết cho tội nhân.

Lời giải  Bài TVM006 – Số tam giác và số vuông

Số tam gíác cho bởi công thức n(n+1)/2, cũng là số vuông khi n(n+1)/2 là một số chính phương (tức là bình phương của 1 số nào đó).

Cho n lần lượt các trị số 2, 3, . . . . , 4, 5, …

n = 2 =>  n(n+1)/2      = 3
n = 3 =>                     = 6
n = 4 =>                     = 10
n = 5 =>                     = 15
n = 6 =>                     = 21
n = 7 =>                     = 28
n = 8 =>                     = 36 = 62

Số 36 là số tam giác vừa là số vuông. 36 quả banh có thể lấp đầy một hình tam giác đều có cạnh là 8 quả banh, và cũng có thể lấp đầy một hình vuông có cạnh là 6 quả banh.

Bây giờ, mời độc giả tìm một số vuông lớn gấp 10 lần một số tam giác nào đó và một số vuông lớn gấp 7 lần một số tam giác nào đó.

 
%d bloggers like this: