ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM012 – Bài toán chia hiểm hóc


Bài toán chia hiểm hóc


Mời quý độc giả giải bài toán chia dưới đây, trình bày dưới 2 dạng:
Các mẫu tự không phải ‘x’, mỗi mẫu tự thay thế một chữ số khác nhau.
Mẫu tự ‘x’ có thể thay thế bất cứ chữ số nào.

Tìm trị số của tất cả các mẫu tự.

Lời giải Bài TVM011 – Kết quả kiểm nghiệm đúng và sai


Theo báo cáo thì có 1% dân chúng nhiễm bệnh, tức là trong thành phố
có 1,000 người nhiễm bệnh và 99,000 không nhiễm bệnh.

Vì thiếu phương tiện, nên kết quả thử nghiệm chỉ đúng 99%, tức là trong
100 người nằm trong số 1% bị nhiễm bệnh, có 1 người có kết quả sai
(tức là không nhiễm bệnh) và 99 người có kết quả đúng (tức là nhiễm bệnh).

Trong 1,000 người bi cho là đã nhiễm bệnh trong thành phố, có 10 người
có kết quả sai, tức là không nhiễm bệnh, và có 990 người có kết quả đúng,
tức là thật sự có nhiễm bệnh.

Về những người dân không nhiễm bệnh thì sao?

Trong 100,000 dân, có 99,000 người dân không nhiễm bệnh.
Vì két quả thử nghiệm chỉ đúng 99% nên số dân chúng có kết quả không
nhiễm bệnh là 
(99000 x 99)/100 = 98,010 và 1% hay 990 người có kết quả sai,
tức là thật sự có nhiễm bệnh.

Tóm lại, tổng số các trường hợp kết quả thật sự không đúng là
990 + 990 = 1980.

Nếu một người dân nằm trong số 1% bị nhiễm bệnh, thì xác suất nhiễm bệnh
thật sự của người đó bằng:  
990 / 1980 hay 50%

 
%d bloggers like this: