ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM015 – Tân đi dự tiệc


Tân đi dự tiệc.

Tân sẽ đến nhà hàng để tham dự tiệc cưới của bạn. Tân đắn đo suy nghĩ không biết nên đi bộ hay bằng xe đạp. Nếu đi bộ với vận tốc đều 5 km/giờ, Tân sẽ đến trễ 1 giờ nhưng nếu đạp xe đạp với vận tốc đều 10 km/giờ, Tân sẽ đến sớm 1 giờ.

Hỏi vậy: nhà Tân cách nhà hàng bao xa?

Lời giải Bài TVM014 – Bao thơ nào có tiền?


Giả thiết 1:  Hai lời chỉ dẩn trong bao thơ 1 đều đúng, tức là tiền không có trong bao thơ 1 và tiền có trong bao thơ 2.

Suy ra:

Bao thơ 2 có: Lời chỉ dẩn 1 đúng. Lời chỉ dẩn 2 sai  => Bao thơ 2 có 2 lời chỉ dẩn một đúng, một sai.
Bao thơ 3 có: Lời chỉ dẩn 1 đúng. Lời chỉ dẩn 2 sai  => Bao thơ 3 có 2 lời chỉ dẩn một đúng, một sai.

Giả thiết 1 không nhận được vì không có bao thơ nào mà 2 lời chỉ dẩn đều sai.

Giả thiết 2: Hai lời chỉ dẩn trong bao thơ 3 đều đúng, tức là tiền không có trong bao thơ 3 và tiền có trong bao thơ 1.

Suy ra:

Bao thơ 1 có: Lời chỉ dẩn 1 sai. Lời chỉ dẩn 2 sai  => Bao thơ 2 có 2 lời chỉ dẩn đều sai.
Bao thơ 3 có: Lời chỉ dẩn 1 sao. Lời chỉ dẩn 2 sai => Bao thơ 3 có 2 lời chỉ dẩn đều sai.

Giả thiết 2 không nhận được vì không có bao thơ nào mà 2 lời chỉ dẩn một đúng một sai.

Giả thiết 3: Hai lời chỉ dẩn trong bao thơ 2 đều đúng, tức là tiền không có trong bao thơ 1 và tiền có trong bao thơ 3.

Suy ra:

Bao thơ 1 có: Lời chỉ dẩn 1 đúng. Lời chỉ dẩn 2 sai => Bao thơ 2 có 2 lời chỉ dẩn một đúng, một sai
Bao thơ 3 có: Lời chỉ dẩn 1 sai. Lời chỉ dẩn 2 sai     => Bao thơ 3 có 2 lời chỉ dẩn đều sai.

Giả thiết 3 nhận được.

Tiền có trong bao thơ 3.

 
%d bloggers like this: