ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM017 – Giá mua trái cây.


Giá mua trái cây.


Trong một kỳ thi Toán Olympiad, có bài toán sau đây:
Các số a, b, và c là số nguyên dương.

Một trái táo giá $a, một trái chuối giá $b, và một trái cam giá $c.
Giá của b trái táo, b trái chuối, và a + b trái cam là $77.

Hỏi vậy giá tổng cộng của một trái táo, 2 trái chuối và một trái cam là bao nhiêu?

=============

Lời giải Bài TVM016 – Vô cực bằng bao nhiêu ?


Các chuỗi vô hạn:

S1 = 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – . . . . . . . .
S2 = 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – . . . . . . . .
S   = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + . . . . . . .

là những chuỗi không hội tụ. Chúng có những trị khác nhau tùy theo chỗ dừng của các số hạng trong chuỗi.
Không có phép tính nào cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, vv… được dùng với các chuỗi vô hạn không hội tụ dù có thay các chuỗi đó bằng ∞.

 
%d bloggers like this: