ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM018 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 1)


Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 1)


Cho hình vẽ sau đây tạo thành bởi 6 đường thẳng ngang cách khoảng nhau và 10 đường thẳng dọc cách khoảng nhau.Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình?


=============

Lời giải Bài TVM017 – Giá mua trái cây.


Theo giả thiết:

b * a + b * b + (a + b) * c = 77

=> b(a + b) + (a + b)c = 77

=> (a + b)(b + c) = 77 = 7 * 11            (1)

7 và 11 là 2 số nguyên tố, nên (1) nghiệm đúng trong 2 trường hợp:

(a + b) = 7     và   (b + c) = 11                  (2)

(a + b) = 11   và   (b + c) = 7                    (3)

Giá tiền tổng cộng của một trái táo, 2 trái chuối và một trái cam bằng:

S = a + 2b + c

Phân tích:
S = a + b + b + c = (a + b) + (b + c)

Trong trường hợp (2), ta được:

S = 7 + 11 = 18

Trong trường hợp (3), ta được:

S = 11 + 7 = 18

Tóm lại, giá tổng cộng của một trái táo, 2 trái chuối và một trái cam là $18.

 
%d bloggers like this: