ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM019 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 2)


Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 2)


Cho hình vẽ sau đây tạo thành bởi 6 đoạn thẳng ngang ngắn, 5 đường thẳng ngang dài, 5 đường thẳng dọc dài, và 5 đoạn thẳng dọc ngắn, cách khoảng nhau như hình vẽ dưới đây.

Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình ABFGHD?


=============

Lời giải Bài TVM018 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 1)


Xem mỗi hình chữ nhật nhỏ là một viên gạch. Hình chữ nhật có thễ tạo thành bởi 1 hay nhiều viên gạch. Hình chữ nhật lớn nhất tạo thành bởi 5×9 = 45 viên gạch

Nếu tìm các hình chữ nhật bằng cách đếm các viên gạch thì khó mà đi đến đích cuối cùng với một kết quả mà ta có thể tin là đúng. Vậy, ta phải tìm cách giải khác mà kết quả chắc chắn là đúng.

Xét một cặp đường thẳng ngang bất kỳ N1 và N2, và một cặp đường thẳng dọc bất kỳ D1 và D2. Bốn đường nầy giới hạn được 1 hình chữ nhật.

Mỗi hình chữ nhật giới hạn một cặp đường thẳng ngang và một căp đường thẳng dọc.
Như vậy, nếu biết tổng số N các cặp bất kỳ của 6 đường thẳng ngang và tổng số D các cặp bất kỳ của 10 dường thẳng dọc, ta có thể suy ra số hình chữ nhật S của hình vẽ:

S =  N x  D

Số hình chữ nhật = (số cặp đường thẳng ngang) x (số cặp đường thẳng dọc)

Số cặp đường thẳng ngang trong 6 đường = Tập hợp của 6 đường chập 2

Số cặp đường thẳng dọc trong 10 đường = Tập hợp của 10 đường chập 2


Số hình chữ nhật = 15 x 45 = 675

 
%d bloggers like this: