ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM020 – Sinh nhật của Cheryl


TVM020 – Sinh nhật của Cheryl


Alex Bellos đã phổ biến một bài toán lý luận đã làm xôn xao giới ham thích Toán học ờ Singapore. Đó là bài toán về “Sinh nhật của Cheryl”. Bài toán đã thu hút nhanh chóng hơn năm triệu lượt xem và đơn giản như dưới đây:Lời giải Bài TVM019 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 2)


Lời giải Bài TVM019 là phần tiếp nối của lời giải Bài TVM018.

Số hình chữ nhật trong hình ABFGHD =

                    Số hình chữ nhật trong hình ABCD
               +  Số hình chữ nhật trong hình EGHD
               –   Số hình chữ nhật trong hình CDEF

Hình ABCD tạo bởi 11 đường thẳng ngang và 5 đường thẳng dọc. Mỗi cặp đường thẳng ngang và cặp đường thẳng dọc tạo thành 1 hình chữ nhật, Hình ABCD có C(11,2) cặp đường thẳng ngang và C(5,2) cặp đường thẳng dọc. Chú thích: C(11,2) là tập hợp của 11 vật chập 2,  C(5,2) là tập hợp của 5 vật chập 2.  Như vậy, xem lời giải bài T018,

 
%d bloggers like this: