ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM026 – Diện tích của hình Lưỡi Liềm


TVM026 – Diện tích của hình Lưỡi Liềm


Cho 1/4 vòng tròn (P) tâm O, bán kính R, giới hạn bởi hai bán kính thẳng góc OA và OB.
Vẽ nửa vòng tròn (Q) đường kính AB. Hai cung tròn của (P) và (Q) giới hạn được một hình Lưỡi Liềm AEBF như trong hình vẽ.
Tính diện tích hình Lưỡi Liềm theo R.


*     *     *

Lời giải TVM025 – Tính nhanh căn số bậc ba


Tìm nhanh căn số bậc ba của những số nhỏ hơn 1,000,000.

Cách tìm nhanh chóng căn số bậc 3 của những số nhỏ hơn 1,000,000 dựa vào bảng lũy
thừa bậc 3 của các chữ số từ 1 đến 9:Bảng trên cho thấy sự tương ứng duy nhất giữa chữ số cuối cùng của số lũy thừa 3 của một
số với chữ số cuối cùng của số đó, như sau:

Cách tìm căn số bậc 3 của số N < 1000000 gồm 3 bước đơn giản:

Bước 1: Chia N thành 3 phần từ phải sang trái:

(Các chữ số còn lại) (2 chữ số) (1 chữ số)

Thí dụ:   N =  19683  =>    19 | 68 | 3
              N = 474552 =>  474 | 55 | 2

Bước 2: Phần thứ nhất (1 chữ số) xác định số cuối cùng của căn số bậc 3 của N
              theo Bảng 2:

Thí dụ:  N =   19683 => tận cùng 3 => Căn số bậc 3 của N tận cùng 7
             N = 474552 => tận cùng 2 => Căn số bậc 3 của N tận cùng 8

Bước 3: Phần thứ ba (các chữ số còn lại) xác định chữ số hàng chục của căn số
              bậc 3 của N theo Bảng 1:

Thí dụ: N = 19683 => Phần thứ 3: 19 => 8 < 19 < 27 hay 23 < 19 < 33
=> Chữ số ở hàng chục của căn số bậc 3 của N là 2

                    Căn số bậc 3 của 19683 là 27.

              N = 474552 => Phần thứ 3: 474 => 343 < 474 < 512  hay 73 < 19 < 83
=> Chữ số ở hàng chục của căn số bậc 3 của N là 7

                   Căn số bậc 3 của 474552 là 78.


Thực tập:    Tìm căn số bậc ba của các số:

5832, 50653, 328509, 531441, 373248, 830584, 274625, 636056,103823

 

 
%d bloggers like this: