ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN010

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK010 – Bài: DVSN010

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC010


BTV009a
Gọi x là số năm từ lúc tôi 8 tuổi và cha tôi 31 tuổi đến bây giờ.
Bây giờ, tuổi của tôi là 8 + x, tuổi của cha tôi là 31 + x bằng gấp đôi tuổi của tôi:
=> 31 + x = 2(8 + x)  x = 15
Tóm lại, bây giờ tuổi cuảa tôi là (8 + x) = 8 + 15 = 23

Mời độc già giải tiếp bài toán trên với câu hỏi như sau:
Đến khi nào thì tuổi của tôi chỉ bằng 2/3 tuổi cuả cha tôi?

BTV009b
111 – 11 = 100
(5 x 5 x 5) – (5 x 5) = 100
(5 + 5 + 5 + 5) x 5 = 100
(5 x 5) (5 – 5/5) = 100
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1,000

Chắc còn nhiều lời giải nữa, mời độc giả tìm xem.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: