ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN013

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK013 – Bài: DVSN013

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV0013a – Nếu ngày mốt của ngày hôm nay là ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày Chủ nhật, thì hôm nay là ngày thứ mấy?

BTV013b- Bà Năm đang cầm cục đường hình lập phương định bỏ vào tách cà phê đen thì được người bạn hỏi bà có mấy đứa con. Sẵn cầm cục đường trên tay, bà Năm trả lời thân mật với người bạn: “Cục đường nầy có thể cho bà biết số con của tôi! Số nầy bằng số góc (hay đỉnh) nhân với số cạnh rồi chia với số mặt của cục đường”. Kiểu cọ ghê! Nhưng đối với người bạn thì quá dễ. Còn bạn thì sao?

BTV012a
S = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………….+ 998 + 999 + 1,000
Cộng các số từng cặp từ 2 đầu trở vào giữa:
S = (1 + 1,000) + (2 + 999) + (3 + 998) + ….. + (500 + 501)
= 1,001 + 1,001 + 1,001 + …. + 1,001
Tất cả có 500 số hạng, mỗi số hạng bằng 1,001
=> S = 500 x 1,001 = 500,500
Công thức: S = 1 + 2 + 3 + ….. + n = n(n + 1) / 2

Bây giờ, mời độc giả tính tồng số C của các số chẳn liên tiếp từ 2 đến 100 và
tính tổng số L của các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 99.

BTV012b
Cứ 10 ca sanh đẻ ở nhà bảo sanh nầy thì có 3 ca sanh thường, 5 ca sanh đôi và 2 ca sanh
ba, tức là số trẻ chào đời là: 3 + (5 x 2) + (2 x 3) = 19 trẻ
Trong năm 2008, nhà bảo sanh nầy đã giúp cho dân số trong làng tăng lên 95 người,
tức là, đã thực hiện được 95/19 = 5 lần 10 ca sanh đẻ, hay 5 x 10 = 50 ca sanh đẻ!
Mỗi 10 ca sanh để có 5 ca sanh đôi, tức là có 10 trẻ sanh đôi chào đời.
=> Trong 5 lần 10 ca sanh đẻ, số trẻ sanh đôi bằng 5 x 10 = 50
Tóm lại: trong 95 trẻ sinh ra trong năm 2008, có 50 trẻ sanh đôi.

Chú ý:    sanh ba không kể là sanh đôi!

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: