ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN021

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK021 – Bài: DVSN021


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV021a – Chứng minh rằng số lớn nhất có 3 con số (hay chữ số) khác nhau chia đúng cho 7
và số nhỏ nhất có 3 con số khác nhau chia đúng cho 6.

BTV021b– Bé Tư nhìn vào đồng hồ treo tường 2 lần cách nhau 30 phút và ngạc nhiên khi có nhận xét là: lần xem thứ nhất là 2 giờ chiều và số phút lại gấp 4 lần số phút của lần xem thứ nhì. Cho biết giờ và phút của 2 lần Bé Tư xem đồng hồ.

LỜI GIẢI Kỳ BK020


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: