ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN022

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK022 – Bài: DVSN022


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC022

TOÁN VUI

BTV022a – Niên liễm của hội ái hữu ABC là $30 cộng thêm $5 cho quỹ từ thiện. Năm nay (2009), có 5 người quên không đóng gì cả (!) và 10 người từ chối đóng thêm $5 cho quỹ từ thiện và hội chỉ thu được $3,625. Hỏi vậy, hội ái hữu ABC có bao nhiêu hội viên?

BTV022b– Nếu bạn có 3, 6 hay 10 quả banh nhỏ đều nhau, bạn có thể xếp các quả banh đó đầy những tam giác đều có cạnh là 2, 3 hay 4 quả banh. Các số 3, 6, 10, … gọi là số tam giác. Các số nầy cho bởi công thức n (n+1) / 2 với n là số banh trên mỗi cạnh.
Nếu bạn có 4, 9 hay 16 quả banh nhỏ đều nhau, bạn có thể xếp các quả banh đó đầy những hình vuông có cạnh là 2, 3 hay 4 quả banh. Các số 4, 9, 16, … gọi là số vuông. Các số nầy cho bởi công n2 với n là số banh trên mỗi cạnh.
Tìm một số vừa là số tam giác vừa là số vuông.

LỜI GIẢI Kỳ BK021

BTV021a
Số lớn nhất có 3 con số khác nhau là N = 987. Số nầy chia cho 7 được 141, tức là N chia đúng
cho 7.
Số nhỏ nhất có 3 con số khác nhau là M = 102. Số nầy chia cho 6 được 17, tức là M chia đúng
cho 6

Mời độc giả chứng minh tiếp rằng tích số của số lớn nhất có 3 con số khác nhau và số nhỏ nhất có 3 con số khác nhau chia đúng cho 126.

BTV021b
Lần xem thứ nhất lúc: 2 giờ x phút
Lần xem thứ hai, cách lần xem thứ nhất 30 phút
=> Lần xem thứ hai lúc: 2 giờ (x + 30) phút
Vì x phải dương và không thể gấp 4 lần x+30 nên x + 30 > 60 phút
Đặt x + 30 = 60 + y              (1)
=> Lần xem thứ hai lúc: 2 giờ + 60 phút + y phút = 3 giờ + y phút
Số phút lần xem thứ nhất gấp 4 lần số phút lần xem thứ hai
=> x = 4y                            (2)

Giải (1) và (2) => x = 40 và y = 10

Tóm lại: Lần xem đồng hồ lần thứ nhất và thứ hai của bé Tư là lúc 2 giờ 40 phút và 3 giờ 10 phút

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán trên nhưng với số phút của lần xem thứ nhất chỉ bằng 1/4 số phút của lần xem thứ hai.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: