ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN023

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK023 – Bài: DVSN023

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC023

TOÁN VUI

BTV023a – Làm sao đặt 6 diêm quẹt trên mặt bàn để có 8 tam giác đều?

BTV023b- Ba anh em A, B và C chia một số tiền gồm toàn đồng 1 đô la do mẹ cho như sau: A chia phân nửa số tiền thêm 1 đô la, B chia phân nửa số tiền còn lại thêm 1 đô la, còn 4 đô la sau cùng thuộc về C. Hỏi vậy số tiền mẹ cho 3 anh em là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK022

BTV022a
Số tiền hao hụt mà hội không thu được trong năm 2009:
($35 x 5) + ($5 x 10) = $225
Nếu mọi hội viên đều đóng góp đầy đủ thì số tiền thu được là
$3,625 + $225 = $3,850
Mỗi hội viên đóng $35, nên số hội viên là
3,850 / 35 = 110
=> Số hội viên là 110

Bây giờ, mời đọc giả giải lại bài toán trên, vì trong năm 2009 có 7 hội viên đóng gấp đôi vì đã quên đóng góp trong năm 2008 và có 2 hội viên mới nhập hội đóng góp đến gấp ba lần (tức là $105)!

BTV022b
Số tam gíác n(n+1)/2 cũng là số vuông khi n(n+1)/2 là một số chính phương (tức là bình phương của
1 số nào đó). Cho n lần lượt các trị số 2, 3, 4, 5, …
n = 2 =>      n(n+1)/2    = 3
n = 3 =>                     = 6
n = 4 =>                     = 10
n = 5 =>                     = 15
n = 6 =>                     = 21
n = 7 =>                     = 28
n = 8 =>                     = 36       =  62

Số 36 là số tam giác vừa là số vuông. 36 quả banh có thể lấp đầy một hình tam giác đều có cạnh
là 8 quả banh, và cũng có thể lấp đầy một hình vuông có cạnh là 6 quả banh.

Bây giờ, mời độc giả tìm một số vuông lớn gấp 10 lần một số tam giác nào đó và một số vuông lớn gấp 7 lần một số tam giác nào đó.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK024

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: