ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN027

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK027 – Bài: DVSN027

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 Hướng dẩn Ô Chữ  BOC027

 

 TOÁN VUI

 BTV027a –  Tính tích số  P =  (X-a)(X-b)(X-c)……………(X-u)(X-v)(X-x)(X-y)
trong đó mỗi con chữ của bộ (a b c d e g h i k l m n o p q r s t u v x y) có trị số lần lượt bằng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  và  X = 20.

BTV027b-   Một khối lập phương lớn kích thước 10 x 10 x 10  được ráp cứng lại từ 1,000  khối lập phương nhỏ kích thước 1 x 1 x 1. Bạn được phép xoay khối lập phương lớn từ mọi phía để đếm số khối lập phương nhỏ mà bạn thấy được. Hỏi vậy, bạn thấy được bao nhiêu khối lập phương nhỏ ?
 

 

LỜI GIẢI:    Kỳ BK026

 

 BTV026a

Trong số 97% phụ nữ, phân nửa đeo 2 khoen tai và phân nửa không đeo gì hết, đồng nghĩa với tất cả 97% phụ nữ đeo 1 khoen tai. Tóm lại, 100% phụ nữ mang 1 khoen tai, tức là, có 800 khoen tai tất cả.

 BTV026b

Bạn có thể khám phá được chồng đồng tiền giả chỉ bằng 1 lần cân như sau : Lấy 1 đồng tiền ở chồng thứ 1, 2 ở chồng thứ 2, 3 ở chồng thứ 3, cứ thế tiếp tục, đến chồng thứ 10 thì lấy nguyên chồng tiền, gom lại để cân. Biết được trọng lượng của lần cân nầy, gọi là P gram, bạn có thể suy ra chồng đồng tiền giả.

Giả sử tất cả các đồng tiền đều thật, thì trọng lượng phải là :

            (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) A  = 55A  gram

(A là trọng lượng của 1 đồng tiền thật)

Vì có đồng tiền giả nặng hơn đồng tiền thật, nên P phải lớn hơn 55A gram.

Vì 1 đồng tiền giả nặng hơn 1 đồng tiền thật 1 gram nên trọng lượng quá lố  (P – 55A) cho biết thứ tự của chồng tiền giả.

Thí dụ:  nếu trọng lượng quá lố là 7 gram, thì có 7 đồng tiền giả đã cân và   chồng thứ 7 là chồng đồng tiền giả.   

Bây giờ,  mời độc giả giải bài toán khó hơn với giả thiết là đồng tiền thật nặng 10 gram và mỗi đồng tiền của chồng tiền giả đều nặng hơn đồng tiền thật từ 0.1 gram đến 0.9 gram (không đều nhau 1 gram như trong bài toán trên).

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK0028

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: