ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN032

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK032 – Bài: DVSN032


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC032

LỜI GIẢI: Kỳ BK031

BTV031a
Hai bà mẹ và 2 người con thật ra chỉ có 3 người là: bà ngoại đi với con gái và đứa cháu ngoại! Ba nguời mà chia $45 thì dễ quá! Mỗi người được $15 gồm 1 tờ giấy $10 và 1 tờ giấy $5.

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán tương tự: Hai ông bố và 2 đứa con cùng đi câu cá. Mỗi người câu được 1 con cá. Nhưng khi về nhà thì chỉ thấy còn có 3 con. Còn 1 con cá sẩy đi đâu?

BTV031b
Số ổ bánh mì là 15 + 9 = 24. Số bánh nầy chia đều cho 3 thì mỗi người được 8 ổ. An có 15 ổ bánh, lảnh phần mình 8 ổ, còn 7 ổ nhường cho Cang. Bình có 9 ổ bánh, lảnh phần mình 8 ổ, còn 1 ổ nhường cho Cang. Cang lảnh 8 ổ bánh và chi $8, tức trị giá của một ổ bánh mì là $1. An đã nhường 7 ổ bánh mì cho Cang nên chia được $7. Bình đã nhường 1 ổ bánh mì cho Cang nên chia được $1.

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán với trường hợp sau đây: An chỉ đem theo 5 ổ bánh mì dài và Bình 3 ổ bánh mì dài, còn Cang thì cũng chỉ có $8.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK033

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: