ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN034

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK034 – Bài: DVSN034


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC034


TOÁN VUI

BTV034a –  Bạn có một ngăn tủ đựng lẫn lộn 10 chiếc vớ đỏ và 6 chiếc vớ xanh. Căn phòng tối om, bạn mò mẫm tìm 2 chiếc vớ cùng màu để mang. Hỏi vậy bạn phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc vớ mới chắc chắn có được 2 chiếc vớ cùng màu?

BTV034b  –  Ông chủ hảng rượu chết để lại cho 3 người con 7 thùng đựng đầy rượu, 7 thùng chỉ đựng phân nửa rượu và 7 thùng trống. Làm sao chia đều cho 3 người con? Xin bạn giúp giùm.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK033BTV033a

Xe lửa phải mất 2 phút để hoàn toàn ra khỏi đường hầm. Phút thứ nhất là thời gian để đầu xe lửa vào và ra khỏi đừng hầm. Phút thứ hai là thời gian để đuôi xe lửa vào và ra khỏi đường hầm.

Bây giờ, mời bạn giải lại bài toán nếu xe lửa chỉ dài 50m.

BTV033b
Các cà vạt của ông Tâm có 3 màu: đỏ, vàng và nâu.
Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu đỏ trừ 2 cái (1)
= > 2 cái cà vạt không đỏ nầy, 1 cái phải có màu vàng, 1 cái màu nâu.
Nếu 2 cái nầy đều vàng cả hay nâu cả thì thiếu 1 màu.
Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu vàng, trừ 2 cái (2)
= > 2 cái cà vạt không vàng nầy, 1 cái phải có màu đỏ, 1 cái màu nâu.

Tóm lại: Ông Tâm có 3 cà vạt: 1 đỏ, 1 vàng và 1 nâu.

Bây giờ, mời bạn cho biết điều kiện (3) “Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu nâu, trừ 2 cái” có cần thiết cho bài toán không?

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK035

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: