ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN051

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK051 – Bài: DVSN051

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

TOÁN  VUI

BTV051a –  Khi đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút buổi chiều thì góc hợp bởi 2 kim đồng hồ bằng bao nhiêu ?

BTV051b –  Một nhà buôn trà mua một số trà sen giá $10 / kg và một số trà thường giá $2 / kg. Ông ta trộn 2 thứ trà được 16 kg và đem bán $10 / kg, thu được gấp đôi số tiền đã bỏ ra. Chỉ dùng lý luận, không dùng đại số, làm sao biết được ông ta đã mua bao nhiêu kilo trà sen ?

 

LỜI GIẢI:  Kỳ BK050


BTV050a
Gọi x và y lần lượt là số học sinh đóng $5 và $7. Ta có phương trình:
5x + 7y = 55 => x = (55 – 7y) / 5 = 11 – 7y / 5
Vì y phải là số nguyên dương, nên 7y phải chia đúng cho 5.
Đặt y = 5t => t là 1 số nguyên dương => t > 0 => x = 11 – 7t
Vì x là 1 số nguyên dương, nên 11 – 7t > 0 => t < 11 / 7
Tóm lại, 0 < t < 11 / 7 => t = 1
Suy ra: x = 11 – 7t = 11 – 7 => x = 4 và y = 5t => y = 5

=> Nhóm gồm 4 + 5 = 9 học sinh

BTV050b
Sau 1 giờ, tôi đi được 60 km, tức là nửa đường từ nhà tôi đến thành phố A.
Gọi x là vận tốc xe trong nửa khoảng đường còn lại, tức là 60 km.
Thời gian để đi khoảng đường nầy là 60/x giờ.
Tổng cộng thời gian tôi lái xe từ nhà đến thành phố A bằng 1 + 60/x.
Khoảng đường từ nhà tôi đến thành phố A là 120 km.
= > Vận tốc trung bình = 120 / (1 + 60/x) = 120x / (x + 60)
Vận tốc trung bình nầy phải bằng 70 km/giờ. Suy ra:
                                  

           => 120x = 70x + 4,200 => x = 84

 =>   Để có vận tốc trung bình trong suốt lộ trình là 70 km/giờ, vận tốc
trong nửa khoảng đường còn lại phải là  84 km/giờ.

Bây giờ, xin hỏi độc giả là, nếu tôi muốn có vận tốc trung bình trong suốt lộ trình (sau khi đã đi được nửa đường với vận tốc 60 km/giờ) là 100 km/giờ, thì có được hay không?

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK052

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: