ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN060

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK060 – Bài: DVSN060

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

Hướng dẩn Ô Chữ OC060

 

TOÁN VUI


TV060a –
 
Người khách mua 1 chai nước ngọt giá $2.10 và được bà chủ tiệm cho biết là nước ngọt bên trong chai giá mắc hơn tiền cái chai $1.50. Hỏi vậy: cái chai giá bao nhiêu ?

TV060b –  Có 4 bánh xe có răng ăn khớp với nhau. Bánh lớn nhất có 242 răng và các bánh nhỏ hơn lần lượt có 160, 64 và 22 răng. Bạn ghi dấu một vị trí nào đó của cả 4 bánh xe. Hỏi vậy: bánh xe lớn nhất phải quay bao nhiêu vòng để cả 4 bánh xe trở lại đúng như vị trí mà bạn đã ghi dấu?

 

LỜI GIẢI:   Kỳ BK059


TV059a
6 chục đủ đầu là 6 x 12 = 72. Nửa chục đủ đầu là 12/2 = 6. Nửa chục đủ đầu của chục đủ đầu là
6 x 12 = 72. Vậy: nửa chục đủ đầu của chục đủ đầu bằng 6 chục đủ đầu.
Bây giờ mời độc giả giải tiếp: nếu chục đủ đầu là 14 thì trong 2 số: ba phần tư chục đủ đầu của chục đủ đầu và mười chục đủ đầu, số nào lớn hơn?

TV059b
Tiền bẻ cờ $16 chia đều cho 4 người, mỗi người phải trả $4.

Ở trạm B, đồng hồ chỉ $36 (Giả sử tiền bẻ cờ để riêng ra, không tính vào đây). Có 4 người đi, mỗi người phải chịu $36/4 = $9. Người thứ nhất xuống ở B phải trả cho bác tài $9 + $4 + $3= $16

Ở trạm C, đồng hồ chỉ $72. Vì bác tài đã được trả $9 bởi người thứ nhất, nên 3 người đi chỉ gánh có $72 – $9 = $63, tức là $63/3 = $21 mỗi người. Người thứ hai xuống ở C phải trả cho bác tài:
$21 + $4 + $3 = $28.

Ở trạm D, đồng hồ chỉ $108. Vì bác tài đã được trả $9 bởi người thứ nhất, $21 bởi người thứ hai, nên 2 người đi chỉ gánh có $108 – $9 – $21 = $78, tức là $78/2 = $39 mỗi người.
Người thứ ba xuống ở D phải trả cho bác tài: $39 + $4 + $3 = $46.

Ở trạm cuối E, đồng hồ chỉ $114. Vì bác tài đã được trả $9 bởi người thứ nhất, $21 bởi người thứ hai, $39 bởi người thứ ba, nên người thứ tư chỉ gánh có $144 – $9 – $21 – $39 = $75. Người thứ tư xuống ở E phải trả cho bác tài: $75 + $4 + $3 = $82

Nhận xét:   Bác tài đã nhận được tổng cộng $16 + $28 + $46 + $76 = $167. Nếu chỉ chở 1 người đi từ A đến E, bác tài chỉ nhận được $144 + $16 = $160. Như vậy, bác tài kiếm thêm được $7.
Người thứ tư thay vì phải trả $160 nếu đi một mình, chỉ trả có $82 nhờ cho các bạn đi cùng. Đôi bên đều có lợi!

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới K061

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: