ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN062

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK062 – Bài: DVSN062

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC062

 

TOÁN VUI

BTV062a –   Tính góc hợp bởi 2 đường chéo AB và AC của 2 mặt của một khối lập phương như
trong hình vẽ.

BTV062b  –   Cụ Vinh có 2 đứa cháu nội còn nhỏ. Người ta hỏi tuổi cụ, cụ trả lời: “Tuổi tôi chưa
tới 100, nhưng cộng 2 con số lại thì bằng tuổi của thằng cháu nội nhỏ của tôi, còn nhân 2 con số lại thì
được tuổi của thằng cháu nội lớn. Tuổi của cháu lớn nhiều hơn tuổi của cháu nhỏ 5 năm. Hỏi vậy: tuổi của cụ
Vinh là bao nhiêu?

 

LỜI GIẢI:     Kỳ BK061

 

BTV061a
Bài toán $12 + $2 = $14 không có nghĩa gì cả, cũng giống như học trò tính tiền lời bằng cách lấy tiền bán cộng với tiền vốn ! Chỉ vì tình cờ $14 gần với $15 nên dễ gây ra ngộ nhận.
Bài toán có nghĩa là $12 – $2 = $10. Ông Nam chi ra $12, tặng cho cậu hầu bàn $2, còn lại $10 là tiền ăn !

BTV061b
Bốn lần di chuyển của các đồng tiền được diễn tả qua 4 bước như trong hình vẽ sau đây:

 

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK063

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: