ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN067

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK067 – Bài: DVSN067

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC067

TOÁN VUI

BTV067a-   Hình bên cạnh có 8 vòng tròn. Làm cách nào để điền 8 con số từ  1 đến 8 vào các vòng trò đó sao cho 3 số liên tiếp không thắng hàng với nhau?
Thí dụ: 3 số 4, 5 và 6 không thể nằm trong 4 vòng tròn ở giữa hay 3 vòng tròn nằm ngang.

BTV067b  – Tìm 1 số có 3 con số khác nhau sao cho con số hàng trăm là bình phương của con số hàng đơn vị và con số hàng chục bằng tổng số của 2 con số còn lại.

LỜI GIẢI: Kỳ BK066

BTV066a
Khi 2 đầu xe lửa ngang nhau, thì khoảng cách giữa 2 đuôi xe lửa bằng
170m + 150m = 320m hay 0.32km
Vì 2 xe lửa chạy ngược chiều nhau với cùng vận tốc 6km/giờ, nên mỗi giờ, 2 đuôi xe lửa gần nhau được: 6km + 6km = 12km
Suy ra, hai đuôi xe lửa ngang nhau sau thời gian (đổi ra phút):
60 x 0.32 / 12 = 1.6 phút hay 1 phút 36 giây
Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán nếu xe lửa dài 170m chạy với vận tốc 5km/giờ và xe lửa kia với vận tốc 8km/giờ.

BTV066b
Nếu kể luôn các số bắt đầu bằng 0, thì tổng số P các số hợp bởi 6 con số 0, 1, 2, 3, 4 và 5
bằng số hoán vị của 6 vật, số nầy bằng giai thừa của 6, ký hiệu 6!, và bằng 6x5x4x3x2x1
P = 6! = 6x5x4x3x2x1 = 720
Nếu bỏ những số bắt đầu bằng 0, thì các số sẽ gồm 5 con số 1, 2, 3, 4, 5 hợp lại.
Tổng số các số bắt đầu bằng 0 bằng số hoán vị của 5 vật:
Q = 5! = 5x4x3x2x1 = 120
Tóm lại, tổng số các số hợp bởi 6 con số 0, 1, 2, 3, 4 và 5, không kể số bắt đầu bằng 0 bằng:
P – Q = 720 – 120 = 600.
Bây giờ, mời độc giả suy rộng bài toán đến 10 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.
(Đáp số: 3,265,920)

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK068

 
%d bloggers like this: